GDPR-Punk II.

Týmto udeľujem svoj výslovný súhlas pre vyššie uvedené osoby, ktoré budú riadiť predmetnú udalosť, aby mohli využiť všetky fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky, alebo akýkoľvek iný zvukový alebo obrazový záznam z tejto udalosti na ich ďalšie šírenie všetkými dostupnými médiami na akýkoľvek účel bez obmedzenia, bez náhrady a bez nároku na akékoľvek autorské práva. Beriem na vedomie, že vyššie uvedené osoby uvedené v tomto vyhlásení majúce na starosti prípravu a zabezpečenie súťaže Žilinský Punk II. a ich zástupcovia majú neobmedzené právo na celom svete využívať, zverejňovať, publikovať, vysielať alebo inak šíriť vyobrazenie alebo informácie o mojej osobe v súvislosti s konaním a propagáciou súťaže Žilinský Punk II. a taktiež súhlasím s tým, aby moja podobizeň, resp. údaje, ktoré som poskytol organizátorom preteku sa mohla objaviť v televízii, konkrétne v káblových a miestnych televíznych programoch a vo všetkých tlačených materiáloch a v inom formáte alebo na inom médiu (vrátane elektronických médií), bez akejkoľvek náhrady mojej osobe, bez akéhokoľvek finančného plnenia. Zároveň svojim podpisom na tomto dokumente sa výslovne vzdávam podania akýchkoľvek žalôb alebo vymáhania akýchkoľvek škôd voči občianskemu združeniu Cech Terra de Selinan, so sídlom Antona Bernoláka 58, 010 01 Žilina a usporiadateľom súťaže Žilinský Punk II. , ako i ďalším osobám, ktoré majú súvis s pretekom ako sú sponzori, promotéri, a ich zástupcovia, nástupcovia ako i voči všetkým ďalším osobám, ktoré sa nejakým spôsobom podieľali na tejto udalosti, keďže tieto nároky mi môžu proti nim vyplývať v súvislosti s mojou účasťou na tejto akcii, konkrétne v súvislosti s využitím mojich autorských práv uvedenými osobami.