Stanovy

Stanovy občianskeho združenia Cech Terra de Selinan

Základné ustanovenia

 1. Názov združenia je Cech Terra de Selinan (ďalej len združenie).
 2. Sídlom združenia je Antona Bernoláka 58, 010 01 Žilina. Združenie môže v prípade potreby zriaďovať svoje regionálne kancelárie.
 3. Združenie je dobrovoľná organizácia združujúca ľudí, ktorí sa usilujú realizovať ciele združenia uvedené v článku II. Pôsobnosť združenia je vymedzená stanovami združenia a Programovým vyhlásením združenia.

Ciele a činnosť

 1. Poznanie histórie a jeho šírenie
  Je hlavným poslaním združenia, bude sa usilovať o zvyšovanie kvality poznania histórie, priblížiť ho členom i širšej verejnosti.
  1. Štúdium a obnova dávnych bojových umení, remesiel, tanca, kultúry v teoretickej aj praktickej podobe. Výskum je založený na zdrojoch z múzeí, depozitov, či z rádovo desaťtisícovej databázy ikonografického materiálu.
  2. Living history alebo „Žijúca história“ – dôležitým aspektom pri rekonštrukciách historicky dochovaných udalostí je stvárňovanie tzv. hmotnej histórie. Pri našich rekonštrukciách dobového života, odevov, zbraní a iného sa budeme opierať prioritne o archeologické a ikonografické historické materiály.
  3. Propagácia je dôležitou súčasťou pre šírenie vedomostí. Chceme vytvoriť komplexnejší pohľad na umenie šermu, lukostreľby, remesiel ako historického a kultúrneho fenoménu. Združenie bude podporovať a organizovať výstavy, divadelné a filmové predstavenia a inak približovať históriu verejnosti. Vydávať literárne a iné diela, prekladať literárne diela z iných jazykov. Podporovať aktivity v oblasti hudobnej, divadelnej, kinematografickej, výtvarnej, fotografickej, literárnej tvorby, zameraných na poznanie histórie.
  4. Výchova a vedenie k poznaniu histórie, ochrane prírodného a kultúrneho prostredia a kultúrnych pamiatok pre členov, deti či mládež, ale aj širokú verejnosť. Prostredníctvom organizovania podujatí a aktivít ako sú tábory, semináre, prednášky, workshopy, teambuildingy pre školy, centrá voľného času, obce či firmy.
 2. Športová činnosť
  1. aktívne využívanie voľného času členov, najmä na lukostreľbu, historický šerm, dobové tance a iné podobné aktivity,
  2. podpora detí a mládeže so záujmom o lukostreľbu a šerm a iné voľnočasové aktivity,
  3. zabezpečovanie a organizovanie tréningových aktivít a súťaží pre členov a verejnosť,
  4. účasť členov klubu na súťažiach v lukostreľbe a historickom šerme,
  5. rozvoj vlastností osobnosti akými sú: čestnosť, cieľavedomosť, systematickosť, vytrvalosť, sebaovládanie, pracovitosť, dôslednosť a pod., ako aj celkovej fyzickej kondície.
 3. Činnosť združenia je nezisková, pretože nie je organizovaná za účelom dosahovania zisku.

Členstvo

 1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členmi združenia môžu byť fyzické a právnické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré súhlasia s cieľmi a stanovami združenia a majú záujem podieľať sa na jeho činnosti. Členom môžu byť aj občania iných štátov.
 2. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky a následným schválením valné zhromaždenie.
 3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
 4. Dokladom člena je potvrdenie o členstve, vydané predsedníctvom.
 5. Práva a povinnosti člena:
  1. Člen má právo najmä:
   1. podieľať sa na činnosti a všetkých akciách združenia, využívať majetok združenia v súlade s jeho stanovami,
   2. voliť a byť volený do orgánov združenia,
   3. obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,
   4. byť informovaný o rozhodnutiach a zámeroch orgánov združenia, zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov združenia a podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia.
  2. Povinnosťami člena sú:
   1. dodržiavať stanovy a vnútorný poriadok združenia,
   2. plniť uznesenia orgánov združenia,
   3. aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
   4. platiť členský príspevok vo výške stanovenej valným zhromaždením.
 6. Zánik členstva nastáva:
  1. vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení Predsedníctvu,
  2. vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení,
  3. úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
  4. zánikom združenia.

Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú:
  1. Valné zhromaždenie.   
  2. Predsedníctvo.   
  3. Revízna komisia.         
 2. Valné zhromaždenie
  Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a pozostáva zo všetkých členov združenia.
  1. rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku OZ,
  2. schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
  3. volí a odvoláva členov predsedníctva a revíznej komisie,
  4. schvaľuje plán činnosti združenia, výročnú správu,
  5. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia,
  6. rozhoduje o vzniku členstva,
  7. rozhoduje o iných záležitostiach, o ktorých si valné zhromaždenie zaumienilo.
 3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát ročne. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predsedníctvo, ak o to požiada aspoň 1/3 členov združenia.
 4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Valné zhromaždenie rozhoduje trojpätinovou väčšinou prítomných členov.
 5. Predsedníctvo
  Predsedníctvo je riadiacim a štatutárnym orgánom združenia, tvoria ho predseda a podpredsedovia volení valným zhromaždením na obdobie 1 roka.
  1. Predsedníctvo sa za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. 
  2. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, minimálne jedenkrát za mesiac.
  3. Predsedníctvo je uznášaniaschopné za prítomnosti dvoch jeho členov.  
  4. Rozhodnutia predsedníctva sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním prítomných členov predsedníctva.
 6. Do pôsobnosti predsedníctva patrí : 
  1. riadiť činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia a rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia,
  2. zvolávať a obsahovo pripravovať rokovania valného zhromaždenia,
  3. navrhovať prijatie nových členov a vylúčenie členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami združenia,
  4. pripravovať plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu i správu o hospodárení združenia,
  5. rozhodovať o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci valného zhromaždenia alebo ktoré si valné zhromaždenie vyhradilo,
  6. rozhodovať o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia.
 7. Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti:
  1. zriaďovať sekretariát, kanceláriu a pod.,
  2. ustanovovať sekretára, právnika, ekonóma a pod., ktorí môžu byť v pracovnom pomere.
 8. Revízna komisia
  Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, tvoria ho najmenej 2 členovia volení valným zhromaždením.
  Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve združenia. Revízna komisia sa zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.
 9. Do pôsobnosti revíznej komisie patrí:
      1. Členovia komisie majú právo nahliadať do všetkých dokumentov združenia a právo vyžadovať vysvetlenie.
      2. Zasadnutia revíznej komisie zvoláva jej predseda a konajú sa minimálne raz do roka.
      3. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní minimálne dvaja jej členovia a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou.

      Hospodárenie združenia

      1. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade so všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole revíznej komisie.
      2. Zdrojmi majetku sú:
            1. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.
             Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo združenia.

            Zánik združenia

            1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, alebo právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho zrušení.
            2. Ak združenie zaniká rozpustením, revízna komisia ustanoví likvidátora.
            3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia, ideálne na rozvoj kultúry a iné verejnoprospešné účely.
            4. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní ministerstvu vnútra.

            Záverečné ustanovenia

            1. Tieto stanovy schválilo Valné zhromaždenie dňa 2.4.2017 a v plnom znení nahrádzajú stanovy vzaté Ministerstvom vnútra SR na vedomie dňa 6.5.2003
            2. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.

            Cech Terra de Selinan

            Ministerstvo vnútra SR
            Odd. vnútornej správy
            Drieňova ul.
            Bratislava