2 % z dane

Ďakujeme, že uvažujete o darovaní 2 % z Vašich daní nášmu občianskemu združeniu. Aby sme Vám tento Váš šľachetný čin zjednodušili, pripravili sme pre Vás jednoduché návody pri rôznych pracovných pomeroch.

Dokumenty a odkazy na online formuláre:

Finančná správa – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Finančná správa – Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky

Postup pre poukazovanie 2 % z dane z príjmu fyzických osôb (FO), ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

 • Pri rozhodovaní začnite výpočtom 2 % z dane z príjmov FO za príslušný rok. FO môže preukázať 2 % z dane z príjmov, pričom minimálna poukazovaná suma musí byť viac ako 3 €.
 • V daňovom priznaní pre FO typ B – XII. ODDIEL sú kolónky, ktorým bude treba venovať pozornosť
  • Hneď po názve XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona sú dve možnosti zaškrtnutia:
   neuplatňujem postup podľa § 50 zákona – túto kolónku necháte voľnú (slúži v prípade, ak ste nechceli poukazovať podiel z daní z príjmu).
   Spĺňam podmienky na poukázanie 3 % z dane – túto kolónku necháte voľnú (preukázať môžete 2 % v prípade fyzických osôb. Je možné, že toto percento sa môže navýšiť o 1 % pri fyzickej osobe v prípade, keď dotknutá osoba priloží potvrdenie o odpracovaní 40 hodín dobrovoľníckej aktivity. Pokiaľ by ste uvažovali nad týmto variantom, prosím, kontaktujte nás a skúsime prebrať aj túto možnosť).
  • V ďalšom riadku je uvedená suma, ktorú vypočítate ako 2, resp. 3 % (viď predchádzajúca poznámka) zo sumy riadku 107 tohto daňového priznania a zaokrúhlite ju na eurocenty nadol.
  • Nezabudnite sa podpísať v kolónke „podpis ďaňovníka“.
  • Nasledujú naše údaje
   IČO: 37801457 (IČO sa zarovnáva sprava)
   Právna forma: občianske združenie
   Obchodné meno alebo názov: Cech Terra de Selinan
   Ulica: Antona Bernoláka
   Súpisné/orientačné číslo: 2180/58
   PSČ: 010 01
   Mesto: Žilina
  • Nasleduje kolónka Súhlasím so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) mnou určenému prijímateľovi (prijímateľom) podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 8 zákona – túto kolónku môžete zaškrtnúť, slúži pre naše účely, aby nám daňový úrad poslal údaje, že ste nám preukázali podiel z dane. Pri tejto informácii nám nebude poskytnutá výška sumy, ktorú ste nám preukázali.
 • Ak ste sa prepracovali v postupe až sem a úspešne ste vyplnili všetky kolónky, tak už v tomto postupe netreba nič viac robiť, len odovzdať Vaše daňové priznanie do platného dátumu 31. marca 2018.

Postup pre poukazovanie 2 % z dane fyzických osôb, ktoré požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov.

 • Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“.
 • V niektorých firmách Vám vedia vystaviť „Potvrdenie“, vypíšu priložené tlačivo s našimi údajmi aj ho spolu s daňovým priznaním podajú. V prípade, žeby Vám tieto tlačivá nevyplňovali, kontaktujte nás a tieto tlačivá vyplníme a odovzdáme za Vás.
 • Najneskorší termín odovzdania tlačív je 30. apríla alebo podľa stanovenia daňového úradu. Ak ste došli až sem, ďakujeme Vám za Vašu podporu a tešíme sa, že ste sa rozhodli pre naše občianske združenie.

Postup pre poukazovanie 1,0 % z dane právnických osôb (PO).

 • V prípade poukazovania 1 % z dane PO je možnosť poukazovania 1 % z dane viacerým prijímateľom, pričom minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 € za rok.
 • Pri rozhodovaní začnite výpočtom 1 % z dane z príjmov PO za príslušný rok. Právnická osoba môže preukázať aj menej ako 1 % z dane z príjmov a rozdeliť ho medzi viaceré subjekty, ale musí byť však splnená podmienka minimálne 8 €.
 • V daňovom priznaní pre PO – časť VI sú kolónky, ktorým bude treba venovať pozornosť:
  • hneď po názve VI časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnických osôb sú dve možnosti zaškrtnutia:
   neuplatňujem postup podľa § 50 zákona – túto kolónku necháte voľnú (slúži v prípade, ak by ste nechceli poukazovať podiel z daní z príjmu).
   Súhlasím so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) mnou určenému prijímateľovi (prijímateľom) podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 8 zákona – túto kolónku môžete zaškrtnúť, slúži pre naše účely, aby nám daňový úrad poslal údaje, že ste nám preukázali podiel z dane. Pri tejto informácii nám nebude poskytnutá výška sumy, ktorú ste nám preukázali.
  • riadok č. 1 – tu odpíšete sumu z riadku 1080 podľa inštrukcií.
  • riadok č. 2 – do tejto kolónky sa vpisuje suma finančných prostriedkov ako dar – tu predpokladáme, že nebudete vpisovať sumu.
  • riadok č. 3 – tento riadok zostane voľný, ak ste nesplnili podmienku z riadka č. 2
  • riadok č. 4 – tu napíšete sumu podielu 1 % z dane z príjmu (minimálne 8 €) zaokrúhlenú na eurocenty nadol podľa inštrukcie.
  • riadok č. 5 – v prípade, žeby ste chceli svoj podiel z dane z príjmu poskytnúť viacerým subjektom, do tohto riadku napíšete počet, ale dúfame že si vyberiete práve nás.
  • V ďalších riadkoch je uvedená suma, ktorú odpíšete z riadku č. 4. Nasledujú naše údaje
   IČO: 37801457 (IČO sa zarovnáva sprava)
   Právna forma: občianske združenie
   Obchodné meno alebo názov: Cech Terra de Selinan
   Ulica: Antona Bernoláka
   Súpisné/orientačné číslo: 2180/58
   PSČ: 010 01
   Mesto: Žilina
  • Ak ste sa prepracovali v postupe až sem a úspešne ste vyplnili všetky kolónky, tak už v tomto postupe netreba nič viac robiť, len odovzdať Vaše daňové priznanie do platného dátumu 31. marca 2024.