Podmienky účasti

ŽILINSKÝ KUMŠT III – 2020 REVERZ – VYHLÁSENIE O PRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI PRI UJME NA ZDRAVÍ A AUTORSKÝCH PRÁVACH

Vyhlásenie o právnej zodpovednosti pri ujme na zdraví a o využití autorských práv

1. Vyplnením tohto dotazníka beriem na vedomie, že akákoľvek účasť mojej osoby na súťaži Žilinský Kumšt môže byť zdraviu
nebezpečná a ďalej som si vedomý toho, že v súvislosti so súťažou Žilinský Kumšt, ktorej sa zúčastňujem, hrozí mojej osobe
nebezpečenstvo zranenia, resp. ďalšie iné následky, akými môžu byť napr. : (i) zlomeniny, (ii) podvrtnutie, vykĺbenie končatín, (iii)
preťaženie, (iv) iné fyzické zranenia, (v) psychické traumy (vi) ďalšie nehody, ktoré môžu nastať následkom disciplín absolvovaných v
rámci súťaže Žilinský Kumšt a (vii) potenciálne trvalé následky.

2. Aj keď pravidlá súťaže, technické zabezpečenie priestoru a osobná disciplína každého súťažiaceho môže znížiť riziko nehody, riziko
vážneho zranenia stále je a existuje, s čím som riadne oboznámený a prejavujem súhlas s vyššie uvedenými rizikami. Ďalej som si vedomý
toho, že mi v súvislosti s mojou účasťou na tejto súťaži hrozí nebezpečenstvo vzniku vážnej ujmy na zdraví a na znak súhlasu s týmito
rizikami vypĺňam tento dotazník. Súhlasím so všetkými rizikami súťaže, známymi či neznámymi, aj keby nastali v dôsledku
nedbanlivosti organizátorov súťaže.

3. Zároveň vyhlasujem, že ak uvidím nezvyčajné alebo určité riziko/nebezpečenstvo pri účasti mojej osoby na tejto akcii, osobne vynaložím
čo najväčšie úsilie na to, aby som ďalej nesúťažil a upozornil organizátorov na možné riziko nebezpečenstva.

4. Ja, sám za seba sa týmto výslovne vzdávam všetkých mojich pohľadávok, podania akýchkoľvek žalôb alebo vymáhania
akýchkoľvek škôd voči občianskemu združeniu Cech Terra de Selinan, so sídlom Antona Bernoláka 58, 010 01 Žilina, a taktiež
usporiadateľom súťaže Žilinský Kumšt, ako i ďalším osobám, ktoré majú súvis so súťažou ako sú sponzori, promotéri, a ich zástupcovia,
nástupcovia, ako i voči všetkým ďalším osobám, ktoré sa nejakým spôsobom podieľali na tejto udalosti, keďže tieto nároky mi môžu proti
nim vyplývať v súvislosti s mojou účasťou na tejto akcii, s čím som plne uzrozumený.

5. Vyplnením tohto dotazníka zároveň potvrdzujem, že mám viac ako 18 rokov, netrpím žiadnou závažnou chorobou, neutrpel
som žiaden úraz a ani nie som postihnutý na žiadnu duševnú alebo inú poruchu, ktoré by mohli nejakým spôsobom obmedziť moju účasť
na súťaži Žilinský Kumšt. Svojou účasťou potvrdzujem, že som fyzicky zdatný (trénovaný) zúčastniť sa súťaže Žilinský Kumšt.

6. Moja účasť na súťaži Žilinský Kumšt je dobrovoľná. Vyplnením tohto dotazníka potvrdzujem, že mám riadne uzatvorené zdravotné poistenie v
prípade akéhokoľvek úrazu mojej osoby v súvislosti so súťažou Žilinský Kumšt.

7. Dávam výslovný súhlas s prvou pomocou a lekárskym ošetrením mojej osoby, ak dôjde k zraneniu alebo poraneniu mojej osoby na tejto
akcii.

8. Som si ďalej vedomý tej skutočnosti, že organizátori súťaže majú právo odložiť, zrušiť alebo zmeniť akciu kvôli počasiu alebo i z iných
príčin, ktoré nemôžu kontrolovať alebo ktorá môže ovplyvniť zdravie a bezpečnosť účastníkov.

9. Týmto udeľujem svoj výslovný súhlas pre vyššie uvedené občianske združenie a osoby, ktoré budú riadiť predmetnú udalosť, aby mohli využiť všetky fotografie,
videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky, alebo akýkoľvek iný zvukový alebo obrazový záznam z tejto udalosti na ich ďalšie
šírenie všetkými dostupnými médiami na akýkoľvek účel bez obmedzenia, bez náhrady a bez nároku na akékoľvek autorské práva. Beriem
na vedomie, že vyššie uvedené osoby uvedené v tomto vyhlásení majúce na starosti prípravu a zabezpečenie súťaže Žilinský Kumšt a ich
zástupcovia majú neobmedzené právo na celom svete využívať, zverejňovať, publikovať, vysielať alebo inak šíriť vyobrazenie alebo
informácie o mojej osobe v súvislosti s konaním a propagáciou súťaže Žilinský Kumšt a taktiež súhlasím s tým, aby moja podobizeň, resp.
údaje, ktoré som poskytol organizátorom preteku sa mohla objaviť v televízii, konkrétne v káblových a miestnych televíznych programoch
a vo všetkých tlačených materiáloch a v inom formáte alebo na inom médiu (vrátane elektronických médií), bez akejkoľvek náhrady mojej
osobe, bez akéhokoľvek finančného plnenia. Zároveň sa vyplnením tohto dotazníka výslovne vzdávam podania akýchkoľvek
žalôb alebo vymáhania akýchkoľvek škôd voči občianskemu združeniu Cech Terra de Selinan, so sídlom Antona Bernoláka 58, 010 01 Žilina
a usporiadateľom súťaže Žilinský Kumšt, ako i ďalším osobám, ktoré majú súvis s pretekom ako sú sponzori, promotéri, a ich zástupcovia,
nástupcovia ako i voči všetkým ďalším osobám, ktoré sa nejakým spôsobom podieľali na tejto udalosti, keďže tieto nároky mi môžu proti
nim vyplývať v súvislosti s mojou účasťou na tejto akcii, konkrétne v súvislosti s využitím mojich autorských práv uvedenými osobami.